Pravilnik o državnim demonstratorima HZUTS-a

⇓  PDF 

 

Temeljem članka 18. Statuta HRVATSKOG ZBORA UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU (u daljnjem tekstu: HZUTS), Zagreb, Maksimirska 51a, radi permanentnog usavršavanja učitelja i trenera sportova na snijegu, Izvršni odbor HZUTS-a na sjednici održanoj 04.03.2013. donosi izmijenjeni

 

PRAVILNIK O DRŽAVNIM DEMONSTRATORIMA HZUTS-a

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje način stjecanja zvanja državni demonstrator (u daljnjem tekstu D.D.), prava i dužnosti istog te pitanja stjecanja, produljenja i gubljenja  licence za to zvanje.

 

Članak 2.

D.D. je najviši stupanj u školovanju učitelja skijanja koji se postiže prisustvom na Seminaru za D.D. u organizaciji HZUTS-a i polaganjem ispita za D.D. kako je regulirano ovim Pravilnikom.

 

Članak 3.
D.D. su dužni sudjelovati u obrazovanju učitelja i trenera sportova na snijegu na tečajevima i seminarima, kao i ostalim aktivnostima HZUTS-a prema potrebama HZUTS-a.

HZUTS ima službeno odijelo za D.D. Odijelo se sastoji od jakne i hlača na kojima su istaknuta obilježja HZUTS-a. Odijela su obavezna D.D.-ima za prisustvo na Demonstratorskim seminarima, kao i prilikom rada D.D.-a na seminarima, tečajevima i sl.

 

SEMINAR ZA D.D.

 

Članak 4.
HZUTS je dužan svake 2 (dvije) godine organizirati seminar za stvaranje rang liste D.D. Na seminaru za D.D. može se polagati ispit za stjecanje zvanja D.D. i produžiti licenca D.D. Rang lista, kao i licenca D.D-a vrijedi 2 (dvije) godine.

U slučaju da se D.D. na vrijeme, a najkasnije tjedan dana prije početka Seminra, ne odazove seminaru bez opravdanih razloga, gubi svoje mjesto na postojećoj rang listi te gubi licencu.

Nastavna komisija na molbu D.D. može preporučiti Izvršnom odboru HZUTS-a produljenje trajanja licence na 2 (dvije) godine u opravdanim slučajevima kao što su: bolest, trudnoća, služenje vojnog roka i slično, uvidom u izvorne dokumente. Opravdanim razlogom licenca se može produžiti jednom u tri ciklusa seminara (6 godina).  O tome Nastavna komisija izdaje pismeno rješenje. Nastavna komisija HZUTS-a može organizirati i provesti posebne stručnoteoretske seminare na koje su obavezni doći svi D.D. Stručno-teoretski seminari će se uvijek organizirati u dva termina i to prije sezone, početkom listopada i početkom studenoga. Nastavna komisija mora na vrijeme o tome obavijestiti IO HZUTS-a koji odlučuje o provođenju stručno-teoretskog seminara. Neopravdanim izostankom D.D. Nastavna komisija može isključiti D.D. u svim aktivnostima koje organizira i provodi HZUTS u tekućoj sezoni.

 

Članak 5.
Seminar za D.D. traje najmanje 6 (šest) dana.

 

Članak 6.
Mjesto, vrijeme i troškove održavanja Seminara za D.D. zajednički predlažu Nastavna i Gospodarska komisija te Predsjednik HZUTS-a, a potvrđuje Izvršni odbor HZUTS-a.

 

Članak 7.
Svi D.D. moraju biti obaviješteni o održavanju Seminara za D.D. (mjestu, vremenu i troškovima Seminara za D.D.) najmanje 30 dana prije održavanja Seminara za D.D.

 

Članak 8.
Nastava na terenu na Seminaru za D.D. se realizira u grupama. Grupu sačinjava 8 do najviše 10 učesnika.

Nastavu na terenu i teoretsku nastavu vode stručni voditelj Seminara, članovi Ispitne komisije, članovi DEMO TEAM-a, D.D. s licencom pridržavajući se ranga na rang listi D.D. te pozvani stručni gosti predavači. Predavači koji vode nastavu za D.D. imaju pravo na naknadu troškova smještaja (na bazi polupansiona), skijaške karte, putovanja i dnevnice za vrijeme trajanja vođenja nastave u skladu s odlukom Izvršnog odbora HZUTS-a.

 

Članak 9.

Sve ispite na Seminaru za D.D. provodi Ispitna komisija HZUTS-a u skladu s Pravilnikom o Ispitnoj komisiji HZUTS-a.

 

Članak 10.
Svi učesnici Seminara za D.D. dužni su biti smješteni u sklopu zajedničkog aranžmana koji organizira HZUTS, te na nastavi sudjelovati u službenim odijelima HZUTS-a.

 

Članak 11.
Svaki redovni i aktivni član HZUTS-a (u smislu članka 36. i 37. Statuta HZUTS-a) koji je položio ispit za učitelja ili trenera skijanja može postati kandidat za D.D. ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske;
 • nije se ogriješio o Kodeks HZUTS-a;
 • ima važeću međunarodnu ISIA licencu;
 • aktivan je član jednog od područnih zborova HZUTS-a;
 • da je minimalno dvije godine bio aktivan radeći kao učitelj skijanja sa ISIA licencom, a to pravda odrađenom stručno-pedagoškom praksom koja se upisuje u Knjižicu stručno-pedagoške prakse a prema postojećim uputama u Knjižici.

Članak 12.
Kandidat za D.D. stječe pravo pristupa Seminaru za D.D. ako s uspjehom položi prijemni ispit. Ispit za kandidata za D.D. kao i ispit za obnovu licence D.D. (u nastavku teksta KANDIDATI), sastoji se od teorijskog dijela, vožnje kriterijskog veleslaloma, terenske vožnje i prikaza likova hrvatske škole skijanja (u skladu s člankom 13.).

 

Članak 13.
Ispitni zadaci za KANDIDATE su sljedeći:

 • teorijski dio;
 • vožnja kriterijskog veleslaloma;
 • terenska vožnja;
 • likovi hrvatske škole skijanja.

Članak 14.
Ispitna komisija ocjenjuje bodovima od 1-10.
KANDIDAT je položio dio ispita koji polaže ako je dobio bod veći od 3,00, (izuzev pod točkom 2. vožnja kriterijskog veleslaloma, članka 13., alineja druga) Ukupan broj bodova za svaki pojedini ispitni zadatak (izuzev pod točkom 2. vožnja kriterijskog veleslaloma, članka 13., alineja druga) aritmetička je sredina bodova koje su dali članovi Ispitne komisije, zaokružena na dvije decimale.

 

Članak 15.
Bodovi za pojedine dijelove ispita donose se na sljedeći način:

U teorijskom dijelu ispita treba se obaviti nastup pred grupom gdje se ocjenjuje izlaganje i prikaz zadanog lika hrvatske škole skijanja, terminologija, metodski postupak, uočavanje pogrešaka i primjena odgovarajućih vježbi za ispravak pogrešaka.

Ispit se polaže u 2 (dva) dijela: prvi dio ispita polaže se kao nastup pred grupom na terenu, a drugi dio ispita polaže se pred komisijom HZUTS-a u obliku usmene provjere znanja kandidata.

Kriterijski veleslalom se vozi u jednoj vožnji, a rezultat vožnje predstavlja konačni broj bodova za ovaj ispitni zadatak.

Osnova za kriterijsko vrijeme je rezultat vožnje trojice prvoplasiranih kandidata za obnavljanje licence za D.D.-a ili kandidata za polaganje za D.D.-a (3 vožnje se zbrajaju i dijele s 3).
KANDIDATI koji postavljaju kriterijsko vrijeme ne smiju biti aktivni natjecatelji.
KANDIDATI ne smiju izvesti zadani veleslalom u većem zaostatku od 15 % postignutog kriterijskog vremena, jer u suprotnome padaju na tom dijelu ispita.

• 2(dva) boda dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 15% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 3(tri) boda dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 14% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 4(četiri) boda dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 13% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 5(pet) bodova dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 12% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 6(šest) bodova dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 10% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 7(sedam) bodova dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 8% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 8(osam) bodova dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 6% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 9(devet) bodova dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 4% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.
• 10(deset) bodova dobivaju D.D. natjecatelji koji imaju do 2% zaostatka u odnosu na kriterijsko vrijeme.

Kriterijsko vrijeme za KANDIDATE ženskog spola se uvećava za 5 %.
Terenska vožnja se prikazuje na teškom i zahtjevnom terenu. KANDIDATI su dužni primijeniti skijaško znanje iz napredne i natjecateljske škole skijanja u odnosu na vrstu terena, snijega i skijaške staze.
Terenska vožnja se vozi na 2 (dva) različita terena i to po 1 (jedna) vožnja na svakom od dva terena. Dobiveni bod za svaku terensku vožnju, aritmetička je sredina bodova koje su dali svi ispitivači (zaokruženo na 2 decimale).
Konačna bodovna ocjena za terensku vožnju 1 pojedinačan je bod terenske vožnje 1 (zaokruženo na 2 decimale). Konačna bodovna ocjena za terensku vožnju 2 pojedinačan je bod terenske vožnje 2 (zaokruženo na 2 decimale).
Ispitne likove iz hrvatske škole skijanja, i to 5 (pet) likova, određuje Ispitna komisija na samom Seminaru na dan ispita. Dobiveni bod za svaki lik hrvatske škole skijanja aritmetička je sredina bodova koje su dali svi ispitivači (zaokruženo na 2 decimale).
Dobiveni bod za ispitne likove hrvatske škole skijanja pojedinačni je bod svakog lika zasebno (zaokruženo na 2 decimale). Članak 16.

Konačna bodovna ocjena cijelog ispita za rang na rang listi D.D. čini zbroj 10 (deset) konačnih elemenata, i to:

 • teorijski dio 1;
 • teorijski dio 2;
 • vožnja veleslaloma
 • terenska vožnja 1.
 • terenska vožnja 2.
 • lik hrvatske škole skijanja 1.;
 • lik hrvatske škole skijanja 2.;
 • lik hrvatske škole skijanja 3;
 • lik hrvatske škole skijanja 4;
 • lik hrvatske škole skijanja 5.

Na temelju konačnog broja bodova cijelog ispita određuje se rang na rang listi D.D.

 

Članak 17.
U slučaju jednakog ukupnog konačnog broja bodova među KANDIDATIMA, daje se prednost onima koji su postigli bolje rezultate u:

 • terenskoj vožnji 1. i 2.;
 • prosječnoj ocjeni likova hrvatske škole skijanja;
 • teorijskom dijelu 1. i 2.;
 • vožnji veleslaloma na vrijeme.

Članak 18.
KANDIDATI su dužni prisustvovati Seminaru u cijelosti i bez izostanka. Kandidat za D.D. postaje D.D. i stječe pravo na licencu D.D. po završenom Seminaru za D.D. i uspješno položenom ispitu za D.D.. 

Licenca D.D. vrijedi u razdoblju od 2 (dvije) godine.

 

Članak 19.
Nakon položenog ispita za D.D., D.D. ima pravo i obvezu voditi grupe na državnim i ostalim seminarima.

 

Članak 20.
Nakon završetka ispita KANDIDATA, Izvršni odbor HZUTS-a usvaja cjelokupnu rang listu.

 

Članak 21.
D.D. s licencom ima pravo i obvezu:

 • voditi nastavu na seminarima HZUTS-a;
 • voditi nastavu na tečajevima za osposobljavanje kadrova za obavljanje stručnih poslova u skijanju;
 • odazvati se na sve akcije HZUTS-a prema odluci Izvršnog odbora HZUTSa.

Članak 22.
D.D. bez licence ne može voditi seminare HZUTS-a i tečajeve osposobljavanja kadrova za obavljanje stručnih poslova u skijanju.
D.D. bez licence može voditi seminar HZUTS-a ili tečaj za osposobljavanje kadrova za obavljanje stručnih poslova u skijanju samo u posebnim slučajevima i samo po prethodnoj odluci Predsjednika ili Izvršnog odbora HZUTS-a.

 

RANG LISTA

 

Članak 23.
Izvršni odbor usvaja rang listu D.D. na početku svakog dvogodišnjeg ciklusa.

 

Članak 24.
U svim aktivnostima koje organizira HZUTS (seminari, tečajevi i slično) prednost uvijek imaju članovi demonstracijskog teama, te nakon njih mora se poštovati redoslijed rang liste "D.D.", tj. prednost uvijek imaju "D.D." s višim rangom na rang listi "D.D."

 

Članak 25.
D.D. zauzimaju mjesta na rang listi D.D. na osnovi ukupne konačne ocjene. Prvo mjesto na rang listi D.D. zauzima D.D. s najvišom ukupnom konačnom ocjenom.
D.D. na rang listi D.D. razvrstavaju se u vrstu A i vrstu B. Vrstu A sačinjava 20 najboljih D.D. s rang liste.
Vrstu B sačinjavaju D.D. od mjesta 21 do mjesta 40. Iza broja 40 su licencirani demonstratori bez ranga na A i B rang listi ukoliko su zadovoljili sve ostale kriterije i prisustvovali seminaru za D.D. u cijelosti.
DEMO TEAM sačinjava 10 prvoplasiranih s A liste koji pristanu na uvjete HZUTS-a (prisustvovanje treninzima, rad za HZUTS, INTERSKI kongresi…).
U svim aktivnostima koje organizira HZUTS (seminari, tečajevi i slično) mora se poštovati redoslijed rang liste D.D., tj. prednost uvijek imaju članovi D.T., a potom D.D. sa višim rangom.

 

DEMONSTRACIJSKI TEAM-ovi

 

Članak 26.
Za potrebe unaprijeđenja skijaškog športa i promidžbe HZUTS-a (nastupi na kongresima, javnim manifestacijama i drugo), HZUTS formira jedan ili više demonstracijskih team-ova (u daljnjem tekstu D.T.).

 

Članak 27.
Izvršni odbor HZUTS-a na prijedlog predsjednika HZUTS-a određuje na kojim manifestacijama će nastupiti D.T.. Predsjednik HZUTS-a za svaku akciju imenuje trenera D.T. Trener D.T. potpisuje s HZUTS-om Ugovor u kojem su definirani prava i obveze trenera D.T.. Trener D.T. imenuje prema potrebi pomoćnike trenera.

 

Članak 28.
Trener D.T. je dužan Predsjedniku HZUTS-a i Izvršnom odboru HZUTS-a u roku od 15 dana od dana imenovanja dostaviti plan priprema i financijski plan. Izvršni odbor HZUTS-a potvrđuje plan priprema i utvrđuje način financiranja programa.

 

Članak 29.
Trener D.T. odabire ekipu D.D. za nastup na definiranoj akciji, držeći se rang liste D.D.. Svaki učesnik potpisuje Ugovor o nastupu s HZUTS-om i preuzima odgovornost prema Ugovoru. Trener D.T. odgovara za cijeli projekt.

Po završetku projekta, trener D.T. je dužan u roku od 15 dana podnijeti pismeni izvještaj Predsjedniku i Izvršnom odboru HZUTS-a.

 

ISPITNA KOMISIJA

 

Članak 30.
Vezano uz ispitnu komisiju primjenjuju se odredbe Pravilnika o Ispitnoj komisiji HZUTS-a.

 

POSEBNE ODREDBE

 

Članak 31.
D.D. pripada nadoknada za njihov rad. Visinu nadoknade određuje Izvršni odbor HZUTS-a posebnom odredbom. Jedan sat traje 60 (šezdeset) minuta. Na 3 (tri) sata rada priznaje se pauza u trajanju od 20 (dvadeset) minuta.

 

Članak 32.
D.D. ima pravo na naknadu troškova smještaja (na bazi polupansiona), skijaške karte i putovanja u skladu s odlukom Izvršnog odbora HZUTS-a.

 

Članak 33.
Tumačenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor HZUTS-a, temeljem mišljenja odgovarajućih Komisija HZUTS-a (Nastavna i Gospodarska komisija).

 

Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana donošenja. Izvan snage se stavlja dosadašnji Pravilnik o državnim demonstratorima i pripravnicima državnih demonstratora.

 

 

Predsjednik HZUTS-a
Dag Modrić, prof.