O nama

Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (skraćeno HZUTS) dobrovoljna je strukovna organizacija u koju se udružuju voditelji, učitelji i treneri sportova na snijegu, i njihova udruženja s područja djelovanja Hrvatskog skijaškog saveza.

Članovi HZUTS-a su područni zborovi iz Istre, Ogulina, Osijeka, Rijeke, Varaždina i Zagreba, a kroz njih voditelji, treneri i učitelji i demonstratori. Razlikuju se učitelji sa državnom (IVSI) i s međunarodnom (ISIA) licencom, a voditelji skijanja imaju posebnu IVSS licencu.

U HZUTS su učlanjeni područni zborovi. HZUTS se sastoji od 6 podružnih zborova i to: ZUTS Istra, ZUTS Ogulin, ZUTS Slavonije i Baranje - Osijek, ZUTS Primorsko-goranske županije - Rijeka, ZUTS Sjeverozapadne Hrvatske - Varaždin, i ZUTS "Nik Krčmar"- Zagreb

HZUTS je član međunarodnih skijaških organizacija - ISIA (International ski Instructors association), IVSI (Internationaler Verband des Ski Instructors), Interski i IVSS (International Association for Skiing at Schools and Universities).

Na čelu HZUTS-a je predsjednik koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora HZUTS-a. HZUTS može imati jednog ili najviše dva dopredsjednika i tajnika. Predsjednik HZUTS-a ima pravo birati u tijelo Izvršnog odbora onoliki broj članova koliko ima Područnih zborova, a u taj broj se ubrajaju i predsjednici svih Komisija.

Rad Izvršnog odbora organiziran je po komisijama. Postoje 4 komisije u HZUTS-u i to: nastavna, ISIA, gospodarska i Interski komisija. Nastavna se komisija sastoji od slijedećih podkomisija: podkomisija za voditelje, podkomisija za učitelje, podkomisija za trenere, podkomisija za demonstratore, ispitna podkomisija, znanstvena podkomisija, podkomisija za sportove na snijegu osoba s invaliditetom, podkomisija za skijaško trčanje, podkomisija za snowboard i podkomisija za telemark. Svaka komisija i podkomisija ima svog predsjednika i dopredsjednika. Nadalje, u tijelima HZUTS-a postoje i djeluju stegovni sud i nadzorni odbor. Stegovni sud raspravlja i izriče stegovne mjere članovima tijela HZUTS-a i drugim članovima HZUTS-a u slučajevima kršenja odredaba, drugih općih akata i odluka HZUTS-a i općih akata udruženih članova HZUTS-a, povreda normi sportskog i društvenog ponašanja (Kodeks učitelja skijanja) te propusta pri izvršavanju zadataka i dužnosti iz nadležnosti HZUTS-a. Nadzorni odbor HZUTS-a provjerava provođenje zakonitosti u radu i poslovanju HZUTS-a, provjerava ugovorne i druge obveze, provjerava provedbu odredaba Statuta i drugih općih akata HZUTS-a i njegovih organa, razmatra i provjerava ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana HZUTS-a, predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu HZUTS-a te poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada.

Na Izbornoj skupštini HZUTS-a održanoj 18.veljače, 2020. izabran je Predsjednik HZUTS-a, novi Izvršni odbor, te članovi Nadzornog odbora i Stegovnog suda na mandat od 4 godine, odnosno za razdoblje od 2020 - 2024. g.

Predsjednik/Likvidator

Dag Modrić
Dopredsjednik Ivan Vučinić
Dopredsjednik

Tomislav Jug

Glavni tajnik

 Marina Stančić Batković

Članovi izvršnog odbora:
Dag Modrić
Predstavnik PZ Nik Krčmar
Predstavnik PZ Istra
Predstavnik PZ Slavonije i Baranje
Predstavnik PZ Ogulin
Predstavnik PZ Primorsko-goranske županije
Predstavnik PZ Sjeveozapadne Hrvatske
Dario Šalić
Ivan Vučinić
Tomislav Jug
Petar Thur
Dario Maravić
Edin Sarač

NASTAVNA KOMISIJA

Predsjednik Dario Maravić

ISIA KOMISIJA

Predsjednik Edin Sarač

INTERSKI KOMISIJA

Predsjednik Petar Thur

GOSPODARSKA KOMISIJA

Predsjednik Dario Šalić
Nadzorni odbor

Neven Putar

Pero Mihelčić

Pavle Zobundžija

Stegovni sud

Tomislav Bartolić

Anja Kostrenčić

Majda Krčmar Kavić

ISPITNA KOMISIJA 

Nadglednik Dag Modrić
Članovi

Josip Tucman

Ivan Vučinić

Ozren Rađenović

Radovan Saks

Ivica Franjko

Danijel Jurković

Pavle Zobundžija

Anton Tudor