O nama

Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu (skraćeno HZUTS) dobrovoljna je strukovna organizacija u koju se udružuju voditelji, učitelji i treneri sportova na snijegu, te pripravnici za to zvanje i njihova udruženja s područja djelovanja Hrvatskog skijaškog saveza.

Članovi HZUTS-a su područni zborovi iz Istre, Ogulina, Osijeka, Rijeke, Varaždina i Zagreba, a kroz njih voditelji, treneri i učitelji, pripravnici učitelja i demonstratori. Razlikuju se učitelji sa državnom (IVSI) i s međunarodnom (ISIA) licencom, a voditelji skijanja imaju posebnu IVSS licencu.

 

U HZUTS su učlanjeni područni zborovi. HZUTS se sastoji od 6 podružnih zborova i to: ZUTS Istra, ZUTS Ogulin, ZUTS Slavonije i Baranje - Osijek, ZUTS Primorsko-goranske županije - Rijeka, ZUTS Sjeverozapadne Hrvatske - Varaždin, i ZUTS "Nik Krčmar"- Zagreb 

HZUTS je član međunarodnih skijaških organizacija - ISIA (International ski Instructors association), IVSI (Internationaler Verband des Ski Instructors), Interski i IVSS (International Association for Skiing at Schools and Universities).

Na čelu HZUTS-a je predsjednik koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora HZUTS-a. HZUTS može imati jednog ili najviše dva dopredsjednika i tajnika. Predsjednik HZUTS-a ima pravo birati u tijelo Izvršnog odbora onoliki broj članova koliko ima Područnih zborova, a u taj broj se ubrajaju i predsjednici svih Komisija.

Rad Izvršnog odbora organiziran je po komisijama. Postoje 4 komisije u HZUTS-u i to: nastavna, ISIA, gospodarska i Interski komisija. Nastavna se komisija sastoji od slijedećih podkomisija: podkomisija za voditelje, podkomisija za učitelje, podkomisija za trenere, podkomisija za demonstratore, ispitna podkomisija, znanstvena podkomisija, podkomisija za sportove na snijegu osoba s invaliditetom, podkomisija za skijaško trčanje, podkomisija za snowboard i podkomisija za telemark. Svaka komisija i podkomisija ima svog predsjednika i dopredsjednika.
Nadalje, u tijelima HZUTS-a postoje i djeluju stegovni sud i nadzorni odbor.
Stegovni sud raspravlja i izriče stegovne mjere članovima tijela HZUTS-a i drugim članovima HZUTS-a u slučajevima kršenja odredaba, drugih općih akata i odluka HZUTS-a i općih akata udruženih članova HZUTS-a, povreda normi sportskog i društvenog ponašanja (Kodeks učitelja skijanja) te propusta pri izvršavanju zadataka i dužnosti iz nadležnosti HZUTS-a.
Nadzorni odbor HZUTS-a provjerava provođenje zakonitosti u radu i poslovanju HZUTS-a, provjerava ugovorne i druge obveze, provjerava provedbu odredaba Statuta i drugih općih akata HZUTS-a i njegovih organa, razmatra i provjerava ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana HZUTS-a, predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za sprečavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu HZUTS-a te poduzima i druge mjere u svezi sa svojim poslovima i zadacima i djelokrugom rada.

Na Izbornoj skupštini HZUTS-a održanoj 03.lipnja, 2016. izabran je Predsjednik HZUTS-a, novi Izvršni odbor, te članovi Nadzornog odbora i Stegovnog suda na mandat od 4 godine, tj. za razdoblje od 2016 - 2019. g.

 

Predsjednik Dag Modrić
Dopredsjednik Tomislav Vintar
Dopredsjednik Tomislav Jug
Glavni tajnik  Marina Stančić Batković
Članovi izvršnog odbora:
Dag Modrić
Tomislav Vintar
Anton Tudor
Boris Petljak
Dubravko Grgić
Damir Harangozo
Pero Mihelčić
Dražen Marković
Želimir Obradović
Ante Šerić
Dario Šalić
Tomislav Šepić
Josip Tucman
Boris Vinčić
Tomislav Ilić
Ivan Vučinić
Tomislav Jug
Petar Thur
Goran Nedeljko

NASTAVNA KOMISIJA

Predsjednik Dario Maravić

 

ISIA KOMISIJA

Predsjednik Tomislav Šepić

 

INTERSKI KOMISIJA

Predsjednik Petar Thur

 

GOSPODARSKA KOMISIJA

Predsjednik Dario Šalić

 

Nadzorni odbor

Neven Putar

Radovan Saks

Pavle Zobundžija

 

Stegovni sud

Tomislav Bartolić

Boris Vinčić

Damir Bedić

 

ISPITNA KOMISIJA 

Nadglednik Dag Modrić
Članovi

Josip Tucman

Ivan Vučinić

Ozren Rađenović

Radovan Saks

Ivica Franjko

Danijel Jurković

Pavle Zobundžija

Anton Tudor